CMU Mental Health Center

สำหรับนักศึกษา

แบบประเมินความเครียด

ความเครียดในระดับที่เหมาะสมจะเป็นแรงผลักดันให้เราสามารถทำในสิ่งที่ตั้งใจให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น
มาประเมินกันว่าความเครียดของเราอยู่ในระดับไหน

บริการเรา

แบบทดสอบทางจิตวิทยา

แบบวัดพลังใจ แบบประเมินความเครียด แบบสำรวจตนเอง บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

บทความ

บทความดีดี ในการเสริมสร้างพลังใจ และ ความรู้ด้านสุขภาพจิต บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

บริการให้คำปรึกษา

ไม่ว่าจะสุข ทุกข์ เศร้า เครียด กังวล หรือ ไม่สบายใจใดๆ เล่าให้เราฟัง บริการนัดหมายนักจิตวิทยา

CMU Mental Health Center

ดูแลและให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่นักศึกษา และ บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copy Right © 2022 Chiang Mai University. All right reserved by ITSC.